Narystė
 1. Lietuvos žmonių sergančių hemofilija asociacijos (toliau asosiacijos) nariai
  Asociacijos nariais gali būti:

  • LR pilietis, turintis kraujo krešėjimo sutrikimą
  • sveikas žmogus, pritariantis asociacijos veiklai, pripažįstantis jos įstatus ,aktyviai dalyvaujantis asociacijos veikloje ir laiku mokantis metinį nario mokestį, bei turintis asociacijos įstatuose bei įstatymuose numatytas asociacijos nario teises ir pareigas.
 2. Asociacijos nario teisės:

  1. Aktyviai ir sistemingai dalyvauti asociacijos veikloje, laikytis įstatų bei vadovaujančių organų nutarimų.
  2. Dalyvauti rinkimuose į asociacijos prezidento, tarybos nario ar revizoriaus vietą.
  3. Skleisti asociacijos keliamas idėjas ir stengtis jas įgyvendinti.
  4. Būti korektiškam ir bendruomeniškam. Elgtis lojaliai ir solidariai kitų narių atžvilgiu.
  5. Savo elgesiu nekenkti asociacijos garbei ir prestižui, neteikti klaidingos informacijos bei neviešinti konfidencialiais pripažintų sprendimų.
  6. Laiku mokėti nurodytą metinį nario mokestį ir laikytis mokėjimo tvarkos.
 3. Asociacijos narių įstojimo į asociaciją, išstojimo ir pašalinimo iš jos tvarka bei sąlygos:

  1. Norinti tapti asociacijos nariu asmuo, asociacijos prezidentui pateikia motyvuotą raštišką prašymą. Sprendimas dėl priėmimo yra priimamas artimiausiame asociacijos tarybos posėdyje, balsuojant už daugiau nei ½ tarybos narių. Nariu tampama patenkinus asmens prašymą ir nustatyta tvarka susimokėjus stojamąjį nario mokestį.
  2. Narystė asociacijoje laikoma baigta, kai:

   1. narys miršta
   2. narys savo noru išstoja iš asociacijos
   3. narys yra pašalinamas iš asociacijos
  3. Asmuo, norintis išstoti iš asociacijos, turi pateikti asociacijos prezidentui prašymą ir atsiskaityti su asociacija pagal įsipareigojimus. Po to per 14 dienų asociacijos taryba tvirtina nario prašymą.
  4. Asociacijos narys šalinamas iš asociacijos, kai :

   1. Sistemingai nesilaiko asociacijos įstatų, šiurkščiai juos pažeidžia ar nesilaiko prezidento bei asociacijos tarybos sprendimų.
   2. ilgiau kaip 2 metus iš eilės nemoka metinio nario mokesčio.
  5. Išstojus iš asociacijos ar pašalinus iš jos, sumokėti metiniai nario mokesčiai negrąžinami.
 4. Stojamojo ar metinio nario mokesčio mokėjimo tvarka
  Pagal paskutinį asociacijos tarybos nutarimą, metinis nario mokestis yra 50 litų. Šis mokestis mokamas darant bankinį pavedimą į asociacijos sąskaitą, kuri nurodyta asociacijos tinklapyje www.hemofilija.lt.

Asociacijos narių visuotinio susirinkimo metu:

 • 4 metams viešu balsavimu yra renkamas asociacijos prezidentas, kuris automatiškai tampa tarybos pirmininku, tarybos nariai bei revizorius- renkamas 2 metams
 • Nustatomas stojamojo nario mokesčio ir metinio nario mokesčio dydžiai
 • Tvirtinami strateginiai bei veiklos asociacijos planai
 • Kita

Asociacijos visuotinis susirinkimas laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ asociacijos narių.


© 2010 LIETUVOS ŽMONIŲ SERGANČIŲ HEMOFILIJA ASOCIACIJA. Visos teisės saugomos.